Điều cần thiết

Cuời vui là điều cần thiết cho cuộc đời.

Xem Thêm Tác Giả Alfonse Karr