Đi tới thành công

Success doesn’t come to you; you go to it.
Thành công không đến với bạn; bạn đi tới nó.

Xem Thêm Tác Giả Anonymous