Đi ngang với thời gian

Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Đức