Đem việc làm mà dạy người thì người ta theo

Đem việc làm mà dạy người thì người ta theo; chỉ đem lời nói mà dạy người thì người ta không phục .

Xem Thêm Tác Giả Đệ Ngũ luận