Đêm nằm

Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em