Đem lại hạnh phúc

Để sống được với nhau cần có quan điểm thống nhất. Không như vậy không thể có một gia đình thật sự có khả năng đem lại hạnh phúc cho con người.  

Xem Thêm Tác Giả N.Crupskala