Để tôi làm việc đó cho bạn

The winner says, “Let me do it for you”.
The loser says, “That is not my job”.
Người thắng cuộc nói: “Để tôi làm việc đó cho bạn”. Kẻ thua cuộc nói: “Đó không phải là việc của tôi”.

Xem Thêm Tác Giả Anonymous