Đề: Tả cô bán hàng

Đề: Tả cô bán hàng
Gần nhà em có cô bàn hàng tạp hóa, cô cao mét mốt, cô đi đôi giầy mét hai, mắt cô giống mắt bồ câu. Hai má cô lúc nào cũng đỏ như hai quả cà chua chín.

  • kha

    dien

  • han

    nhu rot y