Dễ mười lần

Dễ mười lần không dân cũng chịu,
Khó trăm lần dân liệu cũng xong.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh