Dễ hiểu

Bất kể trong hành chính có bao nhiêu qui tắc, nhưng qui tắc trong khoa học chỉ có một, đó chính là dễ hiểu.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)