Dễ dãi

Dễ dãi là phương châm của thể xác và là tro nguội của tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Đức