Đất Việt Nam muôn vàn boy đẹp

Đất Việt Nam muôn vàn boy đẹp

Anh tưởng rằng anh đẹp lắm sao?

Cỡ như anh em đá xuống ao

Chưa hả giận em lôi lên đá tiếp