Đặt câu có từ Hán Việt

Đề: Đặt câu có từ Hán Việt.
Cái thủ của bạn Hương rất to.

  • tui

    thủ là gì vậy

    • đéo cần biết

      bn nghe câu rút quân rồi thủ đi chưa nghĩa là bảo vệ đó