Đạo sinh ra muôn vật

Đạo sinh chi, đức súc chi, vật hình chi, thế thành chi.

(Đạo sinh ra muôn vật, Đức nuôi nấng muôn vật, vật chất làm cho muôn vật có hình, tình thế của hoàn cảnh làm cho muôn vật mỗi vật thành một khác)

Xem Thêm Tác Giả Lão Tử - Đạo Đức Kinh