Đạo đức

Đạo đức thường bổ sung cho thiếu sót trí tuệ nhưng trí tuệ không thể bù đắp được thiếu sót đạo đức.

Xem Thêm Tác Giả Dante (Ý)