Đạo đức và tài nghệ

Đạo đức và tài nghệ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare