Đạo đức là quả

Sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Mỹ