Đạo đức cách mạng

Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh (Việt Nam)

  • huy

    có công mài sắt có ngày nên kim

  • huy

    việc tuy nhỏ không làm không thành, đường tuy dài không đi không đến.