Đạo đức

Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả Rousseau (Pháp)