Danh ngôn Liêm khiết

Đóng góp bởi candylove

Biết đủ, coi là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ. Biết nhàn, coi là nhàn, đợi nhàn bao giờ mới nhàn.

Đóng góp bởi candylove

Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong.

Đóng góp bởi candylove

Trong tiệc rượu chẳng nói năng quấy phá thì đúng là bậc quân tử, đối với tiền bạc đâu đó phân minh thì đó là bậc đại trượng phu.

Đóng góp bởi candylove

Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.

Đóng góp bởi candylove

Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng hàm muốn chẳng dính vô được.

Đóng góp bởi candylove

Việc không hợp đạo thì một lưng cơm cũng không lấy của ai.