Đánh mất niềm tôn kính

If a man loses his reverence for any part of life, he will lose his reverence for all of life.
Nếu một người đánh mất niềm tôn kính vào bất cứ phần nào của cuộc sống, anh ta sẽ đánh mất niềm tôn kính với toàn bộ cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Albert Schweitzer

  • truonh thuy

    toi yeu thich va mang lai cho toi nhieu y nghia trong cuoc song /////