Đánh giá

Nếu bạn muốn biết người khác đánh giá mình thế nào thì hãy xem bạn đánh giá người khác thế nào.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Pháp)