Đánh động tâm hồn

Cái có thể đánh động tâm hồn nhất là cái đẹp. Trong tưởng tượng cái đẹp thẩm thấu một loại vui vẻ và thỏa mãn trong tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Anh)