Đàn ông sinh ra là để thành công

Men are born to succeed, not fail.

Đàn ông sinh ra là để thành công, không phải để thất bại.

Xem Thêm Tác Giả Henry David Thoreau