Đàn bà và rượu

Đàn bà và rượu kéo đàn ông ra khỏi sự phán đoán.

Xem Thêm Tác Giả Cesar Oudin