Đàn bà là “phái yếu”

Gọi đàn bà là “phái yếu” là một sự lăng mạ. Đó là sự bất công của đàn ông đối với đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả Gandhi