Đàn bà là gì?

Đàn bà là gì? Chẳng qua là một lỗi lầm dễ chịu của Tạo hóa.

Xem Thêm Tác Giả Hannah Cowley