Đàn bà là cái nồi

Đàn bà là cái nồi mà bỏ bất cứ cái gì vào đó cũng có thể sôi.

Xem Thêm Tác Giả Kinh Hồi Giáo