Đàn bà giống như một loại cá biển

Đàn bà giống như một loại cá biển: tươi thì ngon vô cùng nhưng nếu khi ươn thì không sao ăn được.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Anh