Đàn bà cũng như quả cam

Đàn bà cũng như quả cam: bề ngoài giống nhau, nhưng ruột thì chua ngọt khác nhau.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Mã Đảo