Đàn bà

Khi một người đàn bà nổi giận, chỉ bốn cái hôn nhỏ cũng đủ làm cho nàng nguôi liền.

Xem Thêm Tác Giả Carlo Goldini