Đàn bà

Phải là người đàn bà mới biết cách trả thù thâm độc nhất.

Xem Thêm Tác Giả Madame De Rieux