Cứu thoát khỏi cái chết

Của cải không giúp ích gì lúc giận dữ, nhưng sự thật có thể cứu thoát khỏi cái chết.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh