Cuộc sống là nghĩa vụ

Cuộc sống là nghĩa vụ ngay cả trong trường hợp nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Xem Thêm Tác Giả W. Goethe