Cuộc sống là một bài học

Cuộc sống là một bài học dài của nhân loại.

 

 

Xem Thêm Tác Giả Barrie