Cuộc sống đáng giá bằng những cố gắng

Cuộc sống của ta đáng giá bằng những cố gắng đã bỏ ra.

 

 

Xem Thêm Tác Giả Francoi Mauriac