Cuộc sống có ý nghĩa

Cuộc sống có ý nghĩa khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh