Cuộc đời

40 năm đầu của cuộc đời cho chúng ta đề tài và 40 năm sau cho chúng ta sự thuyết minh nó.

Xem Thêm Tác Giả Schopenhauer