Cuộc đời là bọt nước

Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: Tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.

 

Xem Thêm Tác Giả A. Gordon