Cuộc đời chỉ là một tấm gương

Life is just a mirror, and what you see out there, you must first see inside of you.

Cuộc đời chỉ là một tấm gương, và những gì bạn nhìn thấy ngoài kia, bạn phải thấy trước tiên trong bản thân bạn.

Xem Thêm Tác Giả Wally 'Famous' Amos