Cuộc đời

Cuộc đời không ngợi khen những gì bạn biết mà chỉ tưởng thưởng cho những việc bạn đã làm.

 

Xem Thêm Tác Giả Napoleon Hill