Cứ vui chơi

Cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ. Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.