Công việc nhà phiền toái

Tình yêu chống đỡ không nổi công việc nhà phiền toái.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)