Công việc cứu chúng ta khỏi ba điều tai hại

Work saves us from three great evils: boredom, vice and need.

Công việc cứu chúng ta khỏi ba điều tai hại: buồn tẻ, đồi bại và túng thiếu.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire