Công lao Bác Hồ

Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao Bác Hồ.

  • quang linh

    bài viết rất hay

  • quang linh

    khá có vần