Công danh, tiền tài, danh vọng

Công danh, tiền tài, danh vọng. Tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là thật mà thôi.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

  • Huong Mt Nguyen

    hay

  • Ver Vancor

    Rat dung