Còn tiền còn bạc

Đóng góp bởi candylove

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ.
Hết mồi hết rượu mất anh em.