Còn tiền còn bạc

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ.
Hết mồi hết rượu mất anh em.