Con hiếu thảo

Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hoà thuận, muôn việc thành.

Con hiếu thảo

Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hoà thuận, muôn việc thành.