Con đường

Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp, một người chỉ có thể đi tới không thể trở lui.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare