Con đường tới vinh quang

Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh